АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Разпродажба!

Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – 2019г.

8.40 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯГлава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ … 3

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ … 6

Глава трета
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ … 15

Глава четвърта
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ … 24

Глава пета
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I
Общи изисквания … 33

Раздел II
Брандмауери … 36

Раздел III
Пожарозащитни стени … 40

Раздел IV
Хоризонтални пожарозащитни прегради … 40

Раздел V
Пожарозащитни преддверия … 41

Глава шеста
ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I
Пътища за противопожарни цели … 42

Раздел II
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности … 43

Глава седма
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ … 43

Глава осма
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Общи изисквания … 76

Раздел II
Аварийна вентилационна инсталация … 82

Раздел III
Вентилационни помещения и камери, въздухопроводи, филтри и клапи … 83

Глава девета
ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ … 88

Глава десета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Локално отопление … 100

Раздел II
Централно отопление … 103

Раздел III
Сгради и помещения за котли … 105

Глава единадесета
ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Раздел I
Външно водоснабдяване за пожарогасене … 108

Раздел II
Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене … 119

Раздел III
Специфични изисквания към водоснабдяването за пожарогасене в нефтопристанища, в складове за леснозапалими и горими течности, за втечнени и сгъстени горими газове и в предприятия на химическата промишленост … 126

Глава дванадесета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Общи изисквания … 134

Раздел II
Първа група “Нормална пожарна опасност” … 136

Раздел III
Втора група “Повишена пожарна опасност” … 136

Раздел IV
Трета група “Експлозивна опасност” … 142

ЧАСТ ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИ С ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

Глава тринадесета
СТРОЕЖИ С АТРИУМИ И СТРОЕЖИ С ВИСОЧИНА НАД 28 МЕТРА

Раздел I
Сгради с атриуми … 159

Раздел II
Строежи с височина над 28 метра … 161

Глава четиринадесета
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ

Раздел I
Електроенергийни обекти и електромашинни помещения … 173

Раздел II
Маслонапълнени съоръжения … 176

Раздел III
Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции … 180

Раздел IV
Открити и закрити разпределителни уредби … 181

Раздел V
Кондензаторни уредби … 184

Раздел VI
Кабелни и въздушни електропроводни линии … 184

Глава петнадесета
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5

Раздел I
Общи изисквания … 190

Раздел II
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 194

Раздел III
Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьории др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 206

Раздел IV
Технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 207

Раздел V
Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 211

Раздел VI
Компресорни станции за горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 214

Раздел VII
Хладилници и хладилни инсталации от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 215

Раздел VIII
Кислородни станции и уредби от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 216

Раздел IX
Промишлена канализационна система за химически замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 … 219

Раздел X
Закрити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 222

Раздел XI
Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 225

Раздел XII
Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 227

Раздел XIII
Складове за ЛЗТ и ГТ от І категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 235

Раздел XIV
Складове за ЛЗТ и ГТ от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 248

Раздел XV
Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 254

Раздел XVI
Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 256

Раздел XVII
Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 259

Раздел XVIII
Общи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 261

Раздел XIX
Изисквания за складове за втечнени горими газове от І категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 264

Раздел XX
Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 267

Раздел XXI
Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІІ категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 269

Раздел XXII
Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 … 273

Раздел XXIII
Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 … 275

Раздел XXIV
Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 … 276

Раздел XXV
Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 … 279

Раздел XXVI
Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 … 282

Раздел XXVII
Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 … 285

Раздел XXVIII
Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 … 288

Глава шестнадесета
ГАРАЖИ … 293

Допълнителни разпоредби … 296

Преходни и Заключителни разпоредби … 298

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн. — ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Преходна разпоредба … 299

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн. — ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА … 300

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите … 301

2. Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи … 312

3. Част „Пожарна безопасност” на инвестиционния проект … 337

4. Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти … 340

5. Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати … 355

6. Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване … 362

7. Означенията, символите и знаците съответстват на дадените към подходящия метод на изпитване … 383

8. (Отм. – ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

9. Плътност на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение … 392

10. Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения, съгласно БДС EN 60529+А1:2004 … 403

Категории: , , Етикети: , , , , , ,
   

Наредба № Iз – за пожарна безопасност на обектите, 2019г.

Издателство: Блестящ факел
Издаденa: 2019г.
Страници: 444
Корици: Меки

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.