АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.

Ново, преработено и актуализирано издание – 2016 година!

Книгата е предназначена за:Инвеститори, които имат необходимост някой да изпълни многобройните подробности около обособяването на строителното начинание;

Възложители, които нямат възможност лично да контролират как и защо се харчат парите, предназначени за строежа;

Експерти, които в практиката се занимават пряко с контрол по срокове, сметки, цени и актуване на строителни и монтажни работи;

Начинаещи дребни инвеститори, които сами ще контролират изпълнението на строителни поръчки;

Строители, които ще бъдат контролирани.

Съдържание:

Първа част
Глава първа Дейността „Инвеститорски контрол”
Наименованието “Инвеститорски контрол”
Варианти на възлагане на инвеститорски контрол
Договаряне на инвеститорския контрол
Обхват на дейността
Длъжностна характеристика
Договор за възлагане на инвеститорски контрол на строежи
Глава втора Пълномощия на инвеститорския контрол
Глава трета Знанията на инвеститорския контрол
Знания за нормативната уредба
Знания за сметки и цени
Използване на контролни въпросници (check lists)
Глава четвърта Грешки и провали
Глава пета Участие на инвеститорския контрол в проучването за инвестиция
Варианти за участия
Информация относно инвестициите за строителство
Проучвания за строителство
Проучвания за възможностите
Предварителни технико-икономически проучвания
Технико-икономически проучвания
Законното строителство
Общи характеристики и класификация на строежите
Глава шеста Участие на инвеститорския контрол в процедурите на проектирането
Възлагане на проектирането чрез инвеститорския контрол
Избиране на проектанта
Задание за проектиране
Възлагане и договаряне на инвестиционния проект
Обем и съдържание на проекта. Фази на проектирането
Идеен проект
Технически проект
Работен проект
Строително-технологични решения и физическа защита
Приемане, оценяване и плащане на проекти
Приемане на проекта от инвеститорския контрол
Глава седма Количествени и стойностни сметки
Количествени сметки
Стойностни сметки
Генерална сметка
Глава осма Проектните технически спецификации и инвеститорския контрол
Какво е техническата спецификация
Видове стандартизационни документи
Международни стандарти
Чуждестранни национални стандарти
Глава девета Съгласуване и одобряване на проектите. Процедури
Процедура на съгласуване и одобряване
Строежи без проекти
Отказ на администрацията да одобри проект
Глава десета Участие при възлагане на строителство и договаряне
Инвеститорският контрол при избор на строител
И при възлагането има значение категорията на строежа
Подходящият строител
Договаряне на строителството
Технология на възлагането
Участие на инвеститорския контрол в избора на подизпълнители
Механизми за доставки на материали и готови еле­менти за СМР с участието на инвеститорския контрол
Плащането по еталон и инвеститорския контрол
Проектна строителна цена и инвеститорски контрол
Графикът за междинни плащания и инвеститорския контрол
Глава единадесета Разрешение за строеж и откриване на строителната площадка. Процедури
Разрешение за строеж
Откриване на строителната площадка
Глава дванадесета Взаимоотношения на инвеститорския контрол с другите участници
Глава тринадесета Контрол за съществените изисквания
Основни понятия и термини
Маркировката СЕ
Декларация за експлоатационните показатели
Глава четиринадесета Контрол за междинните срокове
Междинни срокове
Извършени или завършени видове работи
Строителна програма
Графиците като съставка на договора и инструмент на
инвеститорския контрол
График за строителната дейност
Глава петнадесета Инвеститорски контрол за видове работи и количества
Наименования на видовете работи
Измерване на видовете работи
Установяване на количества
Глава шестнадесета Контрол за ЗБУТ
Глава седемнадесета Контрол за договорни клаузи, сметки и цени
Преди да провери сметките
Проверки и съблюдаване на договорни клаузи
Глава осемнадесета Актуване
Последователност на действията
Изясняване на задължения по договорни клаузи
Указания на инвеститорския контрол за актуването
Уточнения за подизпълнителската дейност
Количествени сметки на строителите
Съгласуване на единични цени
Документирано освидетелстване на извършени видове работи
Документирано освидетелстване на завършени видове работи
Формуляри за документация при актуването
Проверка на акт обр. 19
Уреждане на спорове за количества и цени
Актуване на разходи извън единичните цени
Прихващане на аванси
Плащане на доставени конструкции и материали
Плащане за непреодолима сила
Актуване на добавки и надбавки
Каква е разликата между добавка и надбавка?
Причини за искане на добавки и надбавки
Глава деветнадесета Документиране на строителството от инвеститорския контрол
Общи задачи на инвеститорския контрол по документирането
Коя е необходимата документация
Дефиниране на нормативно задължителната отчетност
Съдържание на нормативно задължителната отчетност
Актове и протоколи по ПИПСМР
Актове и протоколи за земни работи
Актове и протоколи за бетонни и стоманобетонни конструкции
Актове и протоколи за стоманени конструкции
Актове и протоколи за защита от корозия
Актове и протоколи за зидарии
Актове и протоколи за дървени конструкции
Актове и протоколи за хидро-, топло- и звукоизолации
Актове и протоколи за подови настилки
Актове и протоколи за мазилки и облицовки
Актове и протоколи за водопроводни, канализационни и отоплителни проводи в сгради
Глава двадесета Практически проблеми и съвети за контрол при ремонти
Преди да започнем ремонт
Разрешения за ремонтите
Ценообразуване на строително-ремонтните работи
Договаряне на ремонти
Нормативи за разход при ремонти
Глава двадесет и първа Завършване на строителството. Въвеждане в експлоатаця
Въвеждане на строежите в експлоатация
Втора част
Добри практики – Контролни въпросници

Категории: , Етикети: , , , , ,
   

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти
Издателство: СЕК
Автор: Йордан Божков
Страници: 276
Формат: 16,5 х 23,5 cm
Корици: меки

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.