АРХИТЕКТУРНА КНИЖАРНИЦА

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

2.40 лв.

Издателство: СЕК
Формат: A4

Книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа.

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж.

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (напр. при строителни и монтажни работи). Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Извънреден инструктаж се провежда:
1. след всяка трудова злополука, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
2. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
4. по предписание на контролен орган;
5. с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.
В предлаганата от нас книга, трябва да подчертаете една от трите възможности на корицата.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.